top of page

Missade du vårt webbinarium under Innovationsveckan? Se det här!

På temat "Barns framtid byggs genom samverkan" berättade Ommej:s grundare och VD Nicolina Fransson tillsammans Malin Kempengren, verksamhetskoordinator på Socialförvaltningen i Helsingborg, om effekterna av att ha implementerat Ommej i Helsingborgs socialtjänst. Hör hur samverkan, kvalitetssäkring och resursbesparingar påverkats – och inte minst om upplevelsen för barnen själva. Du får även en inblick i resultaten av den forskning som gjorts på Ommej vid Malmö och Lunds universitet.
I juli 2023 träder den nya brottsförebyggande lagen i kraft. Enligt denna ska varje kommun ta fram en lägesbild över brottsligheten och utifrån detta ta ställning till behovet av åtgärder samt besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion.


Då barn och unga är en indikator över framtidens samhälle, som de också förväntas att både förvalta och bidra till, är det avgörande att förstå och uppmärksamma deras situation. Det är i detta skede möjligheten är som störst att påverka ett samhällsproblem som i dag kostar miljarder. Det brottsförebyggande arbetet bygger på att man utför orsaksanalyser av olika sammanhang, för att förstå vilka av dessa som leder till brottslighet. Men för att lägga resurserna på rätt insatser är det viktigt att allt brottsförebyggande arbete utgår från hur verkligheten faktiskt ser ut. Detta kunskapsbaserade arbetssätt handlar om att veta vad, varför och hur brottsproblem uppstår samt att analysera vilka tänkbara faktorer som kan leda till att ett brott sker. Hur samlar vi då in och analyserar den informationen på ett systematiskt och sanningsenligt sätt?


Ommej är en digital tjänst som möjliggör en förflyttning från en reaktiv behandling av psykisk ohälsa och avvikande beteende hos barn och unga, till ett tidigt och proaktivt förhållningssätt. Ommej skapar en sanningsenlig kartläggning av barnets tillvaro, från barnets perspektiv, vilket ger samhällsaktörer effektivare beslutsunderlag och ökad kvalitet på insatser. På så vis innebär en investering i Ommej ett systematiskt arbete för ett bättre socialt och ekonomiskt resultat över tid. Denna systematik ökar offentlig sektors kapacitet att omsätta politiska mål till verklighet, där målgruppen får bättre utfall medan samhällskostnader minskar.


Ommej ger verksamheter möjlighet att:


  • Erbjuda en digital tjänst, baserad på evidensbaserade risk- och resurs faktorer, där barn och unga på sitt sätt kan berätta hur de har det, vad de oroar sig för eller vill ha hjälp med

  • Tidigt identifiera barns risker och resurser på individ och gruppnivå

  • Ge rätt insatser i rätt tid

  • Samverka inom och mellan verksamheter

  • Åskådliggöra och stärka barnrättsperspektivet

  • Uppfylla kraven om systematisk uppföljning på individ-, grupp- och verksamhetsnivå

  • Följa upp insatser, projekt, grupper och enheter


Hur kommer er kommun organisera sig inför det brottsförebyggande arbetet?

I dag infaller EU:s årliga dag mot trafficking och med det ges vi en mörk inblick i realiteten för de många kvinnor och barn som utsätts för människohandel och sexuell exploatering.


Inte ens en procent av de som utsätts för människohandel blir identifierade, konstaterar Jacob Flärdh, generalsekreterare på Child 10, som bjudits in av TV4 för att tala om ämnet. I samtalet belyser han en ofta förbisedd, men desto vanligare, typ av människohandel - den kommersiella sexuella exploateringen av barn. I de flesta skolor och i alla länder finns barn och unga som övertalats att utföra sexuella handlingar mot betalning.


Varför missar vi då så ofta dessa vanligt förekommande övergrepp? Enligt Jacob Flärdh är det få barn som vågar berätta och som känner skam. Det finns en "tendens att lägga fokus på vad barnet har gjort, barnets agerande, i situationen, vilket är helt irrelevant - för barnet har inget ansvar för att bli exploaterad utan ansvaret ligger helt och på förövaren", konstaterar han. Vi vuxna är också allt för dåliga på att fråga.


Se klippet genom att klicka på bilden nedan.bottom of page